Budżet gminy Kluczbork na rok 2015 uchwalony

Rada Miejska w Kluczborku na sesji w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwaliła budżet gminy Kluczbork  na 2015 rok.

Budżet gminy Kluczbork na rok 2015 przedstawia się następująco:

Dochody budżetu gminy w wysokości 104 515 097,- zł

Wydatki budżetu gminy w wysokości 104 468 597,- zł

Przychody budżetu w kwocie 3 025 500,- zł

Rozchody budżetu w kwocie 3 072 000,- zł,

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA, REMONTY I  INWESTYCJE W 2015 :

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy – koszt w 2015 r. wynosi 5.302.200,00 zł z czego dofinansowanie z POIŚ  wynosi 1.838.200,00 zł
  2. Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku 1.700.000,00zł
  3. Rozbudowa cmentarza komunalnego 1.650.000,00zł
  4. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku – koszt inwestycji w 2015 r. wynosi 1.880.000,00zł, w tym dofinansowania z Funduszu Norweskiego EOG 1.134.000,00 zł
  5. Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy – koszt w 2015 r. wynosi 590.000,00zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 325.500,00 zł
  6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kluczbork – II etap – koszt inwestycji w 2015 r. wynosi 339.283,00zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych  wynosi 158.683,00 zł
  7. Dotacje dla organizacji pozarządowych (kultura fizyczna, pomoc społeczna, profilaktyka antyalkoholowa, rozwój kultury, programy oświatowo-wychowawcze) 1.367.000,00zł
  8. Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych i zabytkowych kościołów 80.000,00zł
  9. Fundusz sołecki (m.in. utrzymanie zieleni, wiejskie ośrodku kultury, biblioteki, oświetlenie ulic i placów)  376.455,67 zł


Nie ma komentarzy

Dodaj swój

Zabrania się podczas komentowania naruszania dóbr osobistych i norm społecznych. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy bez przyczyny.

Treść komentarza jest własnością twórcy i tylko on jest za nie odpowiedzialny. Redakcja serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy.

Niniejszyn pisząc komentarz zgadzasz się z tymi warunkami.