Spółka Wodna Gminy Kluczbork

W dniu 28 lutego 2014r. o godz. 10.00, w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku, odbyło się II Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej Gminy Kluczbork.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

–  Gminy Kluczbork w osobach Z-ca Burmistrza Andrzej Nowak, Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa Tadeusz Doliński, Inspektor ds. melioracji Elżbieta Starościak,

– Starostwa Powiatowego w Kluczborku w osobie p.o. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Artur Nowak.

Tematem Walnego Zgromadzenia było sprawozdanie Prezesa Zarządu  Pana Piotra Grabusia  z działalności Zarządu za rak 2013 oraz sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Józefa Zielińskiego  z przeprowadzonej kontroli finansowej. Po dyskusji nad sprawozdaniem Zarządowi Spółki udzielono absolutorium z działalności za rok 2013.

Konserwację rowów melioracyjnych szczegółowych w roku 2013 wykonano na terenie miasta Kluczborka oraz dziewiętnastu  wsi tj. Bąków, Biadacz, Bogacica, Borkowice, Czaple Stare, Gotartów, Krasków, Krzywizna, Kujakowice Górne, Kuniów, Ligota Dolna, Ligota Górna, Łowkowice, Maciejów, Nowa Bogacica, Smardy Górne, Smardy Dolne, Unieszów i Żabiniec.

Przy wyborze rowów do konserwacji na terenach wiejskich, w znacznym stopniu kierowano się potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców, rady sołeckie i sołtysów.

Znaczna część robót przeprowadzonych przez Gminę Kluczbork była uzgodniona i  związana z realizacją zadań wykonywanych przez Spółkę Wodną.

W 2013 roku na terenie Gminy Kluczbork wykonano łącznie 52,76 km  konserwacji  rowów szczegółowych, w tym;

-ze środków Budżetu Gminy i Funduszy Sołeckich  oraz  przez pracowników interwencyjnych wykonano 22,41 km rowów,

– inne jednostki  (np. Marcegaglia, Hydrokom, RSP Kujakowice Górne, RSP Krzywizna, Hodowla Roślin Smolice Oddział w  Bąkowie ) wykonały 5,52 km

–  Spółka Wodna Gminy Kluczbork wykonała  24,82 km.

Ściągalność składek w Spółce za rok 2013   wynosi   91,45%.

Wykonanie prac kształtuje się na poziomie 21,06 % w stosunku do ogólnego stanu ewidencyjnego  rowów, który wynosi 250,5 km, co jest bardzo dużym sukcesem wszystkich zaangażowanych w regulacje stosunków wodnych na terenie naszej gminy.

Informujemy również, że  w planie budżetowym na rok 2014 Gmina Kluczbork na utrzymanie urządzeń melioracyjnych przeznaczyła kwotę 133.400,00 zł ? w tym dotacja celowa dla  Spółki Wodnej Gminy Kluczbork w wysokości 30.000,00zł.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą stan  urządzeń melioracyjnych oraz  zakres wykonanych prac w roku 2013 i planowanych do wykonania w 2014 roku.

– >> Zobacz prezentację
Nie ma komentarzy

Dodaj swój

Zabrania się podczas komentowania naruszania dóbr osobistych i norm społecznych. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy bez przyczyny.

Treść komentarza jest własnością twórcy i tylko on jest za nie odpowiedzialny. Redakcja serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy.

Niniejszyn pisząc komentarz zgadzasz się z tymi warunkami.