Spotkanie z właścicielami motorowerów

Wczoraj tj. 19 października 2009 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kluczborku odbyło się spotkanie z rodzicami, których dzieci poruszają się po naszych drogach motorowerami. Spotkanie miało na celu uczulić rodziców, aby przygotowali swoje dzieci do bezpiecznego korzystania ze swoich motorowerów.

Skutery, motorowery w obecnych czasach staje się modnym w dzisiejszych czasach prezentem. Na ulicach naszego miasta pojawia się coraz większa liczba tych jednośladów. Kierowcy bardzo rzadko przekraczają wiek pełnoletniości. Kierowcy tych jednośladów na naszych drogach coraz częściej powodują zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Tylko w ostatnich dwóch miesiącach mieliśmy 3 zdarzenia drogowe z udziałem motorowerów (nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu).

Pojazd ten w żaden sposób nie chroni kierowcy i rodzica od odpowiedzialności karnej i to właśnie rodzice powinni o tym pamiętać. Dość często rodzice pozwalają swoim dzieciom bez żadnych uprawnień jeździć skuterem motorowerem ulicami na obrzeżach miasta czy parkingach miejscowych marketów.
Jeśli kierujący jest niepełnoletni, skuter motorower powinien być zarejestrowany na rodzica. Kierowca w wieku 13-18 lat musi mieć kartę motorowerową . Ponadto należy posiadać dowód rejestracyjny oraz aktualne ubezpieczenie OC.

Jeśli brak tych dokumentów rodzice takiego nieletniego kierującego zapłacą mandat karny za brak wymaganych dokumentów z uwagi na sprawowanie nad dzieckiem pieczy.

My jako rodzice bardzo często nie zdajemy sobie sprawy iż nasi małoletni użytkownicy motorowerów usuwają blokady albo zmieniają tylne zębatki, montują odpowiednie gaźniki, cylindry, zwyczajnie tylko po to, aby jeździć szybciej. Zarówno skutery jak i tzw motocykle ?lekkie? mogą przeistoczyć się w diabelskie wynalazki na widok, których innym kierującym włos jeży się na głowie. Młodzi ludzie bardzo często nie trzymają się prawej strony jezdni, jeżdżą parami, jeżdżą na przednim kole, na tylnym kole oraz bardzo często ?palą gumy? w ten sposób stwarzając zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Kierujący motorowerem jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i podlega tym samym, co pozostali kierujący pojazdami przepisom. Nie mogą jeździć po alkoholu lub podobnie działającego środka ani przewozić osób w takim stanie. Nie mogą oni jeździć po chodniku i drogą dla rowerów. Ustawa Prawo o ruchu drogowym zabrania motorowerzystą jazdy bez trzymania chociaż jednej ręki na kierownicy, jazdy obok innego uczestnika i czepiania się innych pojazdów. Motorowerzysta i pasażer obowiązkowo powinien posiadać hełm ochronny.

Przypominamy, iż  motorowerzysta należy do niechronionych uczestników ruchu drogowego i w razie wypadku drogowego narażeni oni są na bardzo poważne konsekwencję- szczególnie więc muszą myśleć o własnym bezpieczeństwie

Dziecko pozostaje pod opieką rodzica do uzyskania pełnoletniości. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak jak wymaga tego interes społeczny. To właśnie rodzice są przedstawicielami ustawowymi swojego małoletniego dziecka i to oni odpowiedzialni są za zachowania małoletniego. Co do zasady, zgodnie z artykułem 426 kodeksu cywilnego, że małoletni do 13 roku życia nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody nie oznacza, że poszkodowany nie może domagać się odszkodowania od przedstawicieli ustawowych czyli rodziców. Za szkody wyrządzone przez dzieci poniżej 13 roku życia zgodnie z art. 427 kodeksu cywilnego ponosi osoba odpowiedzialna z mocy ustawy do sprawowania opieki nad małoletnim i to właśnie rodzic zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez małoletniego. Rodzice mogą uwolnić się od tego obowiązku tylko w przypadku gdy szkoda powstała przy starannym wykonywaniu władzy rodzicielskiej lub nadzoru.

Pragniemy przypomnieć Wam rodzice, iż to właśnie Wy odpowiadacie karnie na podstawie kodeksu wykroczeń art. 96 par. 1 kodeksu wykroczeń, który mówi, iż właściciel pojazdu który;
– dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającej należyte prowadzenie pojazdu,
– dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej osobę niemającą wymaganych uprawnień,
– dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
– dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,
– dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia,
– dopuszcza do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, podlega karze grzywny.
Tak więc to właśnie na rodzicach ciąży obowiązek nadzoru nad prawidłowym korzystaniem z motoroweru przez ich pociechy.

Dziecko w wieku do 10 lat na drodze publicznej nie może kierować jakimkolwiek pojazdem, z wyjątkiem kierowania rowerem pod opieką osoby dorosłej. Nie ma jednoznacznego zakazu kierowania pojazdem poza drogą publiczną. Jednak należy stosować przepisy art. 1 ust . 2 Ustawy o ruchu drogowym, który odnosi się do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi gdzie ustawodawca określa że przepisy stosuje się jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. W przypadku dziecka kierowanie motorowerem jest sytuacją zagrażającą jego życiu i zdrowiu. Dziecko w tym wieku z pewnością nie jest sprawne pod względem fizycznym i psychicznym do kierowania pojazdem.

Ponadto zgodnie z art. 105 kodeksu wykroczeń który mówi nam iż
?Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe wskazujące na demoralizację nieletniego, podlega grzywnie w kwocie od 20 do 5000 zł. albo karze nagany.
§ 2 jeżeli czyn określony w § 1 popełnia osoba, pod której nadzór oddano nieletniego podlega karze ograniczenia wolności, grzywny lub karze nagany,
§ 3 artykułu 105 kodeksu wykroczeń mówi o tym, iż w stosunku do rodzica można orzec nawiązkę jeśli nieletni czynem swym wyrządził szkodę do wysokości 1000 zł. Przepis ten ma na celu ochronę porządku prawnego poprzez zdopingowanie rodziców i opiekunów do należytego wywiązywania się z obowiązków sprawowania należytej opieki. To właśnie rodzice niewątpliwie mają decydujący wpływ na postawę własnych dzieci.
W przypadku gdy dziecko doprowadzi do realnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego poprzez kierowanie pojazdem mechanicznym za zgodą rodziców lub opiekunów osoby takie narażają się na odpowiedzialność karną Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności zgodnie z art. 160 kodeksu wykroczeń. 

Zgodnie z kodeksem opiekuńczo-wychowawczym Sąd Rodzinny może rodziców lub opiekunów nieletniego zobowiązać oprócz na przykład poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także ścisłej współpracy ze szkołą do której nieletni uczęszcza, poradnią pedagogiczno-psychologiczną lub inną poradnią specjalistyczną, naprawienia w całości lub części szkody wyrządzonej przez nieletniego, jeśli np. rodzic nie wywiązuje się od wykonania obowiązków nałożonych przez Sąd Rodzinny, Sąd ten może wymierzyć karę pieniężną w wysokości 50 do 1500 złotych.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
Nie ma komentarzy

Dodaj swój

Zabrania się podczas komentowania naruszania dóbr osobistych i norm społecznych. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy bez przyczyny.

Treść komentarza jest własnością twórcy i tylko on jest za nie odpowiedzialny. Redakcja serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy.

Niniejszyn pisząc komentarz zgadzasz się z tymi warunkami.